Услови

Услови на користерње на порталот Odmori.mk

Со вашиот пристап на веб страницата odmori.mk давате согласност дега сте ги прочитале и разбрале условите и правилата на користење.
Од посетителите се очекува редовно да ги читаат правилата на користење , и на тој начин во секој време да бидат запознаени со овие услови за користење и дека во целост ги разбираат и прифаќаат.

Ниеден дел од содржината на 
odmori.mk не може да се користи за нелегални активности или промовирање на истите.

Податоците и информациите објавени на оваа интернет-страница се од информативен карактер и се сметаат за точни во времето на нивното објавување

Сите посетители имаат право на користење на содржината на порталот 
odmori.mk бесплатно, се додека тие не ги кршат правилата на користење.
odmori.mk е составена од овластени содржини, содржини на партнерите и огласувачите, бесплатни содржини и содржини креирани од страна на посетителите и линкови до надворешни страници.

На 
odmori.mk се објавува содржина со добра намера. Сите содржини на odmori.mk може да се користат на сопствена одговорност и odmori.mk не  презема одговорност за било каков вид на оштета.
Содржината на порталот  
odmori.mk е наменета за корисници од сите возрасти.
odmori.mk го задржува правото во секое време да изврши ревидирање, дополнување или измена на податоците и информациите, во целост или делумно, со цел обезбедување на континуирано ажурирање на интернет-страницата.

Се претпоставува дека сте свесни за овие правила при користење на било кој дел на порталот.

odmori.mk ќе ги информира своите корисници за важни измени и дополнувања преку e-mail и известувања направени на порталот.

Авторски права

Odmori.mk поседува авторските права за сите овластени материјал (текстуални, визуелни и аудио материјали, бази на податоци и програмски код). Неовластена употреба на кој било дел од порталот се смета за прекршување на авторските права на odmori.mk и може да доведе до правни дејства.
Употреба на кој било дел од порталот без дозвола на сопственикот на авторски права (
odmori.mk, партнери, корисници ...) се смета за кршење на авторските права и може да доведе до правни дејства.
Ако мислите дека 
odmori.mk ги прекршил авторските права, случајот веднаш ке биде разгледан и спорната спдржина која е во прашање веднаш ќе биде избришана.
odmori.mk содржи линкови до веб-сајтови надвор од сопственоста на порталот.

Odmori.mk обезбедува линкови со добра намера и не може да биде одговорен за материјал надвор од својот портал.

Фотографии

Odmori.mk им овозможува на своите посетители да испратат слики.
Odmori.mk не станува сопственик на објавените фотографии, но го задржува правото на употреба на слики во други програми.